THÁNG 3
Đã tiếp nhận 347 hồ sơ
Tồn kỳ trước 740 hồ sơ
Cần xử lý 1087 hồ sơ
Đang xử lý 800 hồ sơ
   Trễ 191 (23.9%)
   Sắp trễ 2 (0.3%)
   Chưa đến 607 (75.9%)
Đã xử lý 287 hồ sơ
   Trễ 6 (2.1%)
   Sớm 281 (97.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 18.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 276 hồ sơ
Tồn kỳ trước 800 hồ sơ
Cần xử lý 1076 hồ sơ
Đang xử lý 894 hồ sơ
   Trễ 199 (22.3%)
   Sắp trễ 2 (0.2%)
   Chưa đến 693 (77.5%)
Đã xử lý 182 hồ sơ
   Trễ 1 (0.5%)
   Sớm 181 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 18.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.4%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 90 hồ sơ
Tồn kỳ trước 894 hồ sơ
Cần xử lý 984 hồ sơ
Đang xử lý 946 hồ sơ
   Trễ 199 (21.0%)
   Sắp trễ 2 (0.2%)
   Chưa đến 745 (78.8%)
Đã xử lý 38 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 38 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 20.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 79.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai