THÁNG 3
Đã tiếp nhận 118 hồ sơ
Tồn kỳ trước 604 hồ sơ
Cần xử lý 722 hồ sơ
Đang xử lý 605 hồ sơ
   Trễ 6 (1.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 599 (99.0%)
Đã xử lý 117 hồ sơ
   Trễ 5 (4.3%)
   Sớm 112 (95.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 120 hồ sơ
Tồn kỳ trước 605 hồ sơ
Cần xử lý 725 hồ sơ
Đang xử lý 645 hồ sơ
   Trễ 6 (0.9%)
   Sắp trễ 7 (1.1%)
   Chưa đến 632 (98.0%)
Đã xử lý 80 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 80 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 28 hồ sơ
Tồn kỳ trước 645 hồ sơ
Cần xử lý 673 hồ sơ
Đang xử lý 657 hồ sơ
   Trễ 6 (0.9%)
   Sắp trễ 10 (1.5%)
   Chưa đến 641 (97.6%)
Đã xử lý 16 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 16 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai