THÁNG 3
Đã tiếp nhận 11860 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2911 hồ sơ
Cần xử lý 14771 hồ sơ
Đang xử lý 3557 hồ sơ
   Trễ 1766 (49.6%)
   Sắp trễ 36 (1.0%)
   Chưa đến 1755 (49.3%)
Đã xử lý 11214 hồ sơ
   Trễ 252 (2.2%)
   Sớm 10962 (97.8%)
   Chưa nhận 8
Tỉ lệ T.Hạn 13.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 11121 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3557 hồ sơ
Cần xử lý 14678 hồ sơ
Đang xử lý 5739 hồ sơ
   Trễ 1807 (31.5%)
   Sắp trễ 556 (9.7%)
   Chưa đến 3376 (58.8%)
Đã xử lý 8939 hồ sơ
   Trễ 181 (2.0%)
   Sớm 8758 (98.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 5787 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5739 hồ sơ
Cần xử lý 11526 hồ sơ
Đang xử lý 8580 hồ sơ
   Trễ 1807 (21.1%)
   Sắp trễ 957 (11.2%)
   Chưa đến 5816 (67.8%)
Đã xử lý 2946 hồ sơ
   Trễ 14 (0.5%)
   Sớm 2932 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai