THÁNG 3
Đã tiếp nhận 358 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 358 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 357 hồ sơ
   Trễ 5 (1.4%)
   Sớm 352 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 193 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 194 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 193 hồ sơ
   Trễ 17 (8.8%)
   Sớm 176 (91.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 98 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 99 hồ sơ
Đang xử lý 21 hồ sơ
   Trễ 1 (4.8%)
   Sắp trễ 10 (47.6%)
   Chưa đến 10 (47.6%)
Đã xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 5 (6.4%)
   Sớm 73 (93.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai