THÁNG 3
Đã tiếp nhận 83 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 87 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 10 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 77 hồ sơ
   Trễ 2 (2.6%)
   Sớm 75 (97.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 44 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 54 hồ sơ
Đang xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 11 (78.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (21.4%)
Đã xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 1 (2.5%)
   Sớm 39 (97.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 1 hồ sơ
Tồn kỳ trước 14 hồ sơ
Cần xử lý 15 hồ sơ
Đang xử lý 14 (0%)
   Trễ 11 (78.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (21.4%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 73.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 26.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai