THÁNG 3
Đã tiếp nhận 535 hồ sơ
Tồn kỳ trước 27 hồ sơ
Cần xử lý 562 hồ sơ
Đang xử lý 36 hồ sơ
   Trễ 36 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 526 hồ sơ
   Trễ 121 (23.0%)
   Sớm 405 (77.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 27.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 72.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 394 hồ sơ
Tồn kỳ trước 36 hồ sơ
Cần xử lý 430 hồ sơ
Đang xử lý 104 hồ sơ
   Trễ 104 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 326 hồ sơ
   Trễ 105 (32.2%)
   Sớm 221 (67.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 48.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 51.4%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 112 hồ sơ
Tồn kỳ trước 104 hồ sơ
Cần xử lý 216 hồ sơ
Đang xử lý 216 hồ sơ
   Trễ 180 (83.3%)
   Sắp trễ 36 (16.7%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 83.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 16.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai