THÁNG 3
Đã tiếp nhận 381 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 381 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 381 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 381 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 232 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 232 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 232 hồ sơ
   Trễ 1 (0.4%)
   Sớm 231 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 147 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 147 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (20.0%)
   Chưa đến 8 (80.0%)
Đã xử lý 137 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sớm 136 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai