THÁNG 3
Đã tiếp nhận 101 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 101 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 101 hồ sơ
   Trễ 1 (1.0%)
   Sớm 100 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 154 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 154 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 153 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sớm 152 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 73 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 74 hồ sơ
Đang xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 9 (100.0%)
Đã xử lý 65 hồ sơ
   Trễ 1 (1.5%)
   Sớm 64 (98.5%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai