THÁNG 4
Đã tiếp nhận 37 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 38 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 37 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.4%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 55 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 56 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 55 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 55 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 59 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 60 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 1 (12.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 7 (87.5%)
Đã xử lý 52 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 52 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai