THÁNG 3
Đã tiếp nhận 322 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 322 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 322 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 322 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 310 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 310 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 310 hồ sơ
   Trễ 2 (0.6%)
   Sớm 308 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 70 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 70 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (100.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 69 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 69 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai