THÁNG 3
Đã tiếp nhận 163 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 164 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 163 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 163 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 79 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 80 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 79 hồ sơ
   Trễ 1 (1.3%)
   Sớm 78 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 20 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 21 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 1 (50.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 19 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai