THÁNG 3
Đã tiếp nhận 152 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 152 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 152 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sớm 151 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 137 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 137 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 136 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 136 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 159 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 160 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 7 (70.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (30.0%)
Đã xử lý 150 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 150 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai