THÁNG 3
Đã tiếp nhận 121 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11 hồ sơ
Cần xử lý 132 hồ sơ
Đang xử lý 11 (0%)
   Trễ 11 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 121 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 121 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 118 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11 hồ sơ
Cần xử lý 129 hồ sơ
Đang xử lý 11 (0%)
   Trễ 11 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 118 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 118 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 85 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11 hồ sơ
Cần xử lý 96 hồ sơ
Đang xử lý 11 (0%)
   Trễ 11 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 85 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 85 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai