THÁNG 3
Đã tiếp nhận 322 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 322 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 322 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 322 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 203 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 203 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 203 hồ sơ
   Trễ 4 (2.0%)
   Sớm 199 (98.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 61 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 61 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 61 hồ sơ
   Trễ 5 (8.2%)
   Sớm 56 (91.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai