THÁNG 4
Đã tiếp nhận 559 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 559 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 559 hồ sơ
   Trễ 60 (10.7%)
   Sớm 499 (89.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.3%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 294 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 294 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 294 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 294 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 71 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 71 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 71 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 71 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai