THÁNG 4
Đã tiếp nhận 151 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 153 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 151 hồ sơ
   Trễ 9 (6.0%)
   Sớm 142 (94.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 146 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 148 hồ sơ
Đang xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 2 (13.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 13 (86.7%)
Đã xử lý 133 hồ sơ
   Trễ 7 (5.3%)
   Sớm 126 (94.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.9%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 88 hồ sơ
Tồn kỳ trước 15 hồ sơ
Cần xử lý 103 hồ sơ
Đang xử lý 54 hồ sơ
   Trễ 2 (3.7%)
   Sắp trễ 1 (1.9%)
   Chưa đến 51 (94.4%)
Đã xử lý 49 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 49 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai