THÁNG 4
Đã tiếp nhận 292 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 293 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 292 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 292 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 276 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 277 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 276 hồ sơ
   Trễ 3 (1.1%)
   Sớm 273 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 144 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 145 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 144 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 144 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH