THÁNG 3
Đã tiếp nhận 104 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 107 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 104 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 104 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 34 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 37 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 3 (75.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (25.0%)
Đã xử lý 33 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 33 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.9%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 13 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 17 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 3 (60.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (40.0%)
Đã xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 12 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 17.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai