THÁNG 3
Đã tiếp nhận 182 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 183 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 182 hồ sơ
   Trễ 2 (1.1%)
   Sớm 180 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 882 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 883 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 882 hồ sơ
   Trễ 3 (0.3%)
   Sớm 879 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 540 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 541 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 540 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 540 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai