THÁNG 3
Đã tiếp nhận 214 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 214 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 214 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 214 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 262 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 262 hồ sơ
Đang xử lý 91 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 91 (100.0%)
Đã xử lý 171 hồ sơ
   Trễ 4 (2.3%)
   Sớm 167 (97.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 77 hồ sơ
Tồn kỳ trước 91 hồ sơ
Cần xử lý 168 hồ sơ
Đang xử lý 132 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 132 (100.0%)
Đã xử lý 36 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 36 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai