THÁNG 3
Đã tiếp nhận 153 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 153 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 153 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 153 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 111 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 111 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 110 hồ sơ
   Trễ 5 (4.5%)
   Sớm 105 (95.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 54 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 55 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 1 (20.0%)
   Sắp trễ 4 (80.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 50 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 50 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai