THÁNG 3
Đã tiếp nhận 196 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 198 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 196 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 196 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 296 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 298 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 296 hồ sơ
   Trễ 2 (0.7%)
   Sớm 294 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 114 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 116 hồ sơ
Đang xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 2 (11.1%)
   Sắp trễ 1 (5.6%)
   Chưa đến 15 (83.3%)
Đã xử lý 98 hồ sơ
   Trễ 1 (1.0%)
   Sớm 97 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.4%
Xem tất cả