THÁNG 3
Đã tiếp nhận 323 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 323 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 323 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 323 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 161 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 161 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 161 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 161 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 17 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 17 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 2 (11.8%)
   Sớm 15 (88.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai