THÁNG 4
Đã tiếp nhận 151 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 151 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 151 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sớm 150 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 477 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 477 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 477 hồ sơ
   Trễ 8 (1.7%)
   Sớm 469 (98.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 199 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 199 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 198 hồ sơ
   Trễ 1 (0.5%)
   Sớm 197 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai