THÁNG 4
Đã tiếp nhận 138 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 138 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 138 hồ sơ
   Trễ 4 (2.9%)
   Sớm 134 (97.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.1%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 105 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 105 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 104 hồ sơ
   Trễ 8 (7.7%)
   Sớm 96 (92.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.4%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 257 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 258 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (33.3%)
   Chưa đến 2 (66.7%)
Đã xử lý 255 hồ sơ
   Trễ 1 (0.4%)
   Sớm 254 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai