THÁNG 3
Đã tiếp nhận 281 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 283 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 5 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 278 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 278 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 174 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 179 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 5 (83.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (16.7%)
Đã xử lý 173 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 173 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 75 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 81 hồ sơ
Đang xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 5 (45.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 6 (54.5%)
Đã xử lý 70 hồ sơ
   Trễ 1 (1.4%)
   Sớm 69 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai