THÁNG 3
Đã tiếp nhận 223 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 226 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 223 hồ sơ
   Trễ 2 (0.9%)
   Sớm 221 (99.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 43 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 46 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 42 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 42 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.3%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 11 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 15 hồ sơ
Đang xử lý 4 (0%)
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 11 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 26.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 73.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai