THÁNG 3
Đã tiếp nhận 88 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 90 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 88 hồ sơ
   Trễ 9 (10.2%)
   Sớm 79 (89.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 31 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 33 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 2 (33.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (66.7%)
Đã xử lý 27 hồ sơ
   Trễ 3 (11.1%)
   Sớm 24 (88.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 11 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 17 hồ sơ
Đang xử lý 6 (0%)
   Trễ 2 (33.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (66.7%)
Đã xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 3 (27.3%)
   Sớm 8 (72.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 29.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 70.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai