THÁNG 3
Đã tiếp nhận 139 hồ sơ
Tồn kỳ trước 91 hồ sơ
Cần xử lý 230 hồ sơ
Đang xử lý 124 hồ sơ
   Trễ 59 (47.6%)
   Sắp trễ 6 (4.8%)
   Chưa đến 59 (47.6%)
Đã xử lý 106 hồ sơ
   Trễ 3 (2.8%)
   Sớm 103 (97.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 27.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 73.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 84 hồ sơ
Tồn kỳ trước 124 hồ sơ
Cần xử lý 208 hồ sơ
Đang xử lý 173 hồ sơ
   Trễ 60 (34.7%)
   Sắp trễ 8 (4.6%)
   Chưa đến 105 (60.7%)
Đã xử lý 35 hồ sơ
   Trễ 1 (2.9%)
   Sớm 34 (97.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 29.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 70.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 173 hồ sơ
Cần xử lý 173 hồ sơ
Đang xử lý 173 (0%)
   Trễ 60 (34.7%)
   Sắp trễ 8 (4.6%)
   Chưa đến 105 (60.7%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 34.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 65.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai