THÁNG 3
Đã tiếp nhận 74 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 74 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 74 hồ sơ
   Trễ 2 (2.7%)
   Sớm 72 (97.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 298 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 298 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 298 hồ sơ
   Trễ 3 (1.0%)
   Sớm 295 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 110 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 110 hồ sơ
Đang xử lý 64 hồ sơ
   Trễ 2 (3.1%)
   Sắp trễ 4 (6.3%)
   Chưa đến 58 (90.6%)
Đã xử lý 46 hồ sơ
   Trễ 9 (19.6%)
   Sớm 37 (80.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai