THÁNG 4
Đã tiếp nhận 136 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 137 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 136 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 136 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 173 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 174 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 173 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 173 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 167 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 168 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 1 (50.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 166 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 166 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai