THÁNG 4
Đã tiếp nhận 728 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 728 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 728 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 728 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 240 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 240 hồ sơ
Đang xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 26 (100.0%)
Đã xử lý 214 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 214 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 121 hồ sơ
Tồn kỳ trước 26 hồ sơ
Cần xử lý 147 hồ sơ
Đang xử lý 51 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 51 (100.0%)
Đã xử lý 96 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 96 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai