THÁNG 4
Đã tiếp nhận 444 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 445 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 444 hồ sơ
   Trễ 6 (1.4%)
   Sớm 438 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.4%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 457 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 458 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 457 hồ sơ
   Trễ 3 (0.7%)
   Sớm 454 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 306 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 307 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 306 hồ sơ
   Trễ 2 (0.7%)
   Sớm 304 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai