THÁNG 3
Đã tiếp nhận 84 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 85 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 84 hồ sơ
   Trễ 2 (2.4%)
   Sớm 82 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 133 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 134 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 133 hồ sơ
   Trễ 6 (4.5%)
   Sớm 127 (95.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 66 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 67 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 66 hồ sơ
   Trễ 1 (1.5%)
   Sớm 65 (98.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai