THÁNG 3
Đã tiếp nhận 80 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 80 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 80 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 80 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 100 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 100 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 100 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 114 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 114 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 2 (50.0%)
   Sắp trễ 1 (25.0%)
   Chưa đến 1 (25.0%)
Đã xử lý 110 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 110 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH