THÁNG 3
Đã tiếp nhận 313 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 314 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 313 hồ sơ
   Trễ 2 (0.6%)
   Sớm 311 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 239 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 240 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 239 hồ sơ
   Trễ 1 (0.4%)
   Sớm 238 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 234 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 235 hồ sơ
Đang xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 3 (25.0%)
   Chưa đến 9 (75.0%)
Đã xử lý 223 hồ sơ
   Trễ 1 (0.4%)
   Sớm 222 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH