THÁNG 3
Đã tiếp nhận 525 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 528 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 525 hồ sơ
   Trễ 7 (1.3%)
   Sớm 518 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 824 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 827 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 824 hồ sơ
   Trễ 17 (2.1%)
   Sớm 807 (97.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 335 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 338 hồ sơ
Đang xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 3 (17.6%)
   Sắp trễ 13 (76.5%)
   Chưa đến 1 (5.9%)
Đã xử lý 321 hồ sơ
   Trễ 7 (2.2%)
   Sớm 314 (97.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai