THÁNG 3
Đã tiếp nhận 124 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 124 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 124 hồ sơ
   Trễ 10 (8.1%)
   Sớm 114 (91.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 244 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 244 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 244 hồ sơ
   Trễ 3 (1.2%)
   Sớm 241 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 37 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 37 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 37 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai