THÁNG 3
Đã tiếp nhận 70 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 71 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 70 hồ sơ
   Trễ 12 (17.1%)
   Sớm 58 (82.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 18.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 74 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 75 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 74 hồ sơ
   Trễ 5 (6.8%)
   Sớm 69 (93.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 16 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 17 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 16 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 16 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai