THÁNG 3
Đã tiếp nhận 87 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 90 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 87 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 87 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 143 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 146 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 143 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 143 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.9%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 81 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 84 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 3 (37.5%)
   Sắp trễ 1 (12.5%)
   Chưa đến 4 (50.0%)
Đã xử lý 76 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 76 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai