THÁNG 3
Đã tiếp nhận 547 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 547 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 547 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 547 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 345 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 345 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 345 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 345 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 149 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 149 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 149 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 149 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai