THÁNG 3
Đã tiếp nhận 219 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 219 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 219 hồ sơ
   Trễ 1 (0.5%)
   Sớm 218 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 170 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 170 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 170 hồ sơ
   Trễ 33 (19.4%)
   Sớm 137 (80.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 19.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 101 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 101 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 101 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 101 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai