THÁNG 3
Đã tiếp nhận 353 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 353 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 353 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 353 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 436 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 436 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 436 hồ sơ
   Trễ 3 (0.7%)
   Sớm 433 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 323 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 323 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 323 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 323 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai