THÁNG 3
Đã tiếp nhận 242 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 242 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 242 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 242 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 234 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 234 hồ sơ
Đang xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 10 (66.7%)
   Chưa đến 5 (33.3%)
Đã xử lý 219 hồ sơ
   Trễ 10 (4.6%)
   Sớm 209 (95.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 23 hồ sơ
Tồn kỳ trước 15 hồ sơ
Cần xử lý 38 hồ sơ
Đang xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 17 (60.7%)
   Chưa đến 11 (39.3%)
Đã xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 10 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai