THÁNG 3
Đã tiếp nhận 241 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 244 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 241 hồ sơ
   Trễ 5 (2.1%)
   Sớm 236 (97.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 483 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 486 hồ sơ
Đang xử lý 66 hồ sơ
   Trễ 66 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 420 hồ sơ
   Trễ 2 (0.5%)
   Sớm 418 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 14.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 38 hồ sơ
Tồn kỳ trước 66 hồ sơ
Cần xử lý 104 hồ sơ
Đang xử lý 68 hồ sơ
   Trễ 66 (97.1%)
   Sắp trễ 1 (1.5%)
   Chưa đến 1 (1.5%)
Đã xử lý 36 hồ sơ
   Trễ 9 (25.0%)
   Sớm 27 (75.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 72.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 27.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai