THÁNG 4
Đã tiếp nhận 213 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 214 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 212 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 212 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 247 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 245 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 245 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 57 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 59 hồ sơ
Đang xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 2 (16.7%)
   Sắp trễ 1 (8.3%)
   Chưa đến 9 (75.0%)
Đã xử lý 47 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 47 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai