THÁNG 3
Đã tiếp nhận 348 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 348 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 348 hồ sơ
   Trễ 2 (0.6%)
   Sớm 346 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 635 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 635 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 635 hồ sơ
   Trễ 9 (1.4%)
   Sớm 626 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 178 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 178 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 177 hồ sơ
   Trễ 1 (0.6%)
   Sớm 176 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai