THÁNG 3
Đã tiếp nhận 132 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 132 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 132 hồ sơ
   Trễ 4 (3.0%)
   Sớm 128 (97.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 163 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 163 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 163 hồ sơ
   Trễ 2 (1.2%)
   Sớm 161 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 132 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 132 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 131 hồ sơ
   Trễ 3 (2.3%)
   Sớm 128 (97.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai