THÁNG 4
Đã tiếp nhận 157 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 159 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 156 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 156 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 193 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 196 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 193 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 193 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.5%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 96 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 99 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 3 (50.0%)
   Sắp trễ 1 (16.7%)
   Chưa đến 2 (33.3%)
Đã xử lý 93 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 93 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai