THÁNG 3
Đã tiếp nhận 28 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 29 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 2 (7.1%)
   Sớm 26 (92.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 8 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 9 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 1 (12.5%)
   Sớm 7 (87.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 3 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 4 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 3 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 25.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai